การเรียนติวเข้าสาธิต

คอร์สติวเข้มข้นเข้าสาธิต   ปี  64  (Intensive Course)  เพื่อการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต  ทั้ง  สาธิตจุฬาฯ  /  สาธิตเกษตรฯ /  สาธิตประสานมิตรฯ / ราชวินิตEP  ฝึกการทำข้อสอบ  จากแนวข้อสอบเข้าสาธิต   ฝึกสมาธิในการฟังคำถาม และคำสั่ง   ฝึกการทำแนวข้อสอบแบบตัวเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนติวเข้าสาธิตในแต่ละวัน

 

      -     เรียนกลุ่ม 6 คน 

       -     ฝึกสมาธิ  ฝึกฟัง ฝึกการจำ  จากเรื่องเล่า/นิทาน   

      -     ฝึกทำแนวข้อสอบ  ตลอดทั้งคอร์ส  

      -     ฝึกทำแนวข้อสอบ ที่เน้นความรู้รอบตัว 

      -     ทบทวน และจัดกิจกรรมการสอนเพิ่มเติมในเรื่องที่ไม่เข้าใจ 

      -     ฝึกการคิดวิเคราะห์  จากการฟังโจทย์ คำถามที่หลากหลาย เพื่อฝึกการคิด   และเรียนรู้เทคนิคการเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 

      -     ฝึกการฟังคำสั่ง และการจดจำ  คิดวิเคราะห์ จากเหตุและผล  ในกิจกรรมที่จัดขึ้น 

      -     ประเมินผลการเรียนข้องน้องแต่ละคนกับผู้ปกครอง  และรับการบ้านกับไปฝึกทำด้วยตนเอง  เพื่อทบทวนในเรื่องที่เรียนมา      

      -     ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูเก๋  บ้านคิดดี้  086-504-3222

 

 

 

โปรแกรมเรียนรู้เชาวน์ปัญญาผ่านการเล่น 

การเล่นสำหรับน้อง ๆ ปฐมวัยในวัยอนุบาล มีความสำคัญมากจะทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ และส่งเสริมให้สมองมีการพัฒนา   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเป็นกลุ่มจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยจะผ่านการเล่นเป็นสื่อกลาง ตั้งแต่การพัฒนาสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมัดใหญ่

ของเล่นฝึกเชาวน์ปัญญาของครูเก๋นั้น จะจัดให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน  ทั้งที่เป็นสื่อการสอนโดยเป็นของเล่น  และของจริง โดยในแต่ละสัปดาห์จะจัดการสอนโดยเน้น ฝึกสมาธิ ฝึกฟังและจำ ฝึกการสังเกต  ฝึกคิดอย่างมีเหตุและผล แก้ปัญหาจากโจทย์คำถาม ฝึกให้มีความรู้รอบตัว เน้นให้มีความเข้าใจในการฟังคำสั่งและคำถาม  และฝึกการทำแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ต้องคิดอย่างมีเหตุและผล

 

น้อง ๆ จะได้ฝึกทักษะเพื่อให้มีเชาวน์ปัญญา โดยมีสื่อการสอน ช่วยในเรื่องการคิดและเพื่อฝึกทักษะ ต่าง ๆ ดังนี้  สมาธิ การสังเกต การฟัง  การจดจำ  การคิดอย่างมีเหตุและผล การรับรู้เกี่ยวกับภาพ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์  เป็นต้น โดยใช้การเล่น (ของเล่น) และสอนติวฝึกทำแนวข้อสอบด้วย    ให้รู้เทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อให้แม่นยำและถูกต้องทุกข้อได้ เพื่อนำไปใช้ในการสอบเข้า  ป.1 ต่อไป

หลังเรียนจะประเมินผลน้องแต่ละคน  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับผู้ปกครอง  ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงในทักษะที่เป็นจุดอ่อนของน้องแต่ละคนและมีการบ้านกลับไปให้ทบทวนทุกครั้งค่ะ

 

สำหรับแบบทดสอบจะมีการทดสอบเพื่อวัดความพร้อมและเชาว์ปัญญา ในเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้

                1.ความสามารถในการรับรู้จากภาพ

                2.ความสามารถในการฟังและคิดตาม จดจำ และมีสมาธิในการฟัง

                3.ความสามารถในการบอกคุณสมบัติจากภาพที่เห็น ของเรื่อง หรือถ้อยคำได้

                4.ความสามารถในการบอกปริมาณ ตามเหตุผลต่าง ๆ

                5.ความสามารถในการรู้รอบตัว  ความรู้ทั่วไปต่าง ๆ

                6.ความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่งจากโจทย์คำถาม

                7.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาจากโจทย์ที่กำหนดให้

 

Visitors: 106,146