แนะแนวการเตรียมตัวสอบ

แนวการฝึกทำแบบทดสอบ เพื่อการสอบเข้าสาธิต โดยจะต้องเน้น เรื่องของสมาธิ ต้องเน้นฝึกทำแบบทดสอบที่ฝึกสมาธิในการฟังคำถาม และน้องต้องจดจ่อ ตั้งใจในการหาคำตอบอย่างแน่วแน่มาก ๆ  อีกทั้งการฟังคำถาม ต้องเข้าใจ และจดจำให้ได้ จับประเด็นของคำถามให้ได้ว่าต้องการถามอะไร  วิเคราะห์สิ่งที่ถามให้ได้  และรวมทั้งต้องฝึกฟังคำถามให้หลากหลาย เพื่อให้มีความแม่นยำทุกคำถามที่ฟัง การฟังแล้วหาภาพตามที่โจทย์ถามเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องฝึกทุกวัน เพราะเน้นการฝึกฟังอย่างสมาธิ ให้มีการฟังอย่างแม่นยำให้ได้

การฝึกฟังคำถามที่เน้นถามเรื่องความรอบรู้รอบตัวเด็ก เป็นอีกแนวที่มักจะมีในข้อสอบคัดเลือกเข้าชั้นอนุบาล 3 และ ป .1 ทุกโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้องการคัดเลือกเด็กที่รู้รอบด้าน ช่างสังเกต  สามารถแยกแยะ เข้าใจการใช้ และรู้คุณสมบัติ ของธรรมชาติและหรือสิ่งของที่อยู่รอบตัวได้ ความรู้รอบตัวนี้ต้องใช้เวลาในการฝึก และต้องอาศัยประสบการณ์ในชีวิตประจำวันด้วย เพื่อน้องจะได้รู้และเข้าใจได้จริง ๆ

 

ภาษาไทย จำเป็นมากสำหรับน้องที่จะสอบเข้า  ป. 1 เพราะในช่วงชั้น  ป. 1 นั้น น้องจะต้องจะเริ่มเรียนการเขียน อ่านหนังสือได้แล้ว อาจจะยังไม่คล่องมาก แต่ถ้าคล่องก็จะทำให้มีความได้เปรียบเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับน้องที่จะเข้า  ป. 1 ของสาธิตเกษตร ราชวินิต (EP) เซนต์คาเบรียล  อัสสัมชัญ และ เซนต์โยฯ

 

คณิตศาสตร์  เป็นอีกแนวที่น้องที่จะเข้าสาธิตจุฬา และสาธิตเกษตร ราชวินิต (EP) จะต้องฝึกทำแบบทดสอบ โดยเฉพาะเน้นการฟังแล้วคิดตามสำหรับคำถามเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาเลขโจทย์  การเรียงตัวเลข รู้ค่าของตัวเลข การหาตัวเลขที่หายไป เป็นต้น โดยจะต้องฝึกทั้งที่เป็นการฟังคำถามให้คิดตามจากเลขโจทย์ และการคิดหาคำตอบจาก ตัวเลข และภาพที่กำหนดให้ ควรจะต้องคิดให้แม่นยำ และมีความรอบคอบ โดยจะต้องฝึกให้แม่นยำ

 

การฝึกทำแบบทดสอบที่เป็นการแก้ไขปัญหาจากภาพ  ด้านเชาว์ปัญญา เช่น อนุกรม จำเป็นมาก อีกทั้งภาพหมุน ระดับน้ำ น้ำหนัก   ไม่เข้าพวก ความสัมพันธ์ 2 แกน โดมิโน ซึ่งจะมีภาพมาให้เด็กดู แล้วให้หาภาพที่หายไป  น้องจะต้องฝึกการคิดแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุและผล  ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกทำทุกวัน ฝึกให้น้องมีความพยายามในการคิดแก้ไขปัญหา หาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดให้ได้

 

Visitors: 104,820