การฝึกทำแบบทดสอบเชาว์ปัญญา

ฝึกทำแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาทุกวัน

การฝึกทำแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา ฝึกฟังคำถาม โจทย์ปัญหา  ทุก ๆ วัน  อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ กระตุ้นการคิด ใช้ไหวพริบ ให้มีในทุกๆ วัน สำหรับน้อง ๆ ที่จะต้องเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ  โรงเรียน ราชวินิต (MEP)โรงเรียนในเครือแคทอลิก เซนต์คาเบรียล กรุงเทพคริสเตียน   และ โรงเรียนอื่น ๆ  โดยในแต่ละวัน  จะต้องฝึกให้รอบรู้ทั้งความรู้รอบตัว  ทั้งต้องฝึกการจำ การคิดตามจากคำถามโจทย์ยาว ๆ จัดระบบความคิดว่าได้ยินอะไร คิดวิเคราะห์ว่าถามอะไร   ต้องจดจำ มีสมาธิในการคิดตามให้ได้  ซึ่งควรฝึกทุกวันตั้งแต่น้องอยู่ชั้นอนุบาล หรืออายุตั้งแต่ 2 ขวบกว่าก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของน้องแต่ละคน  สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้น้องสอบแข่งขัน ก็ควรให้น้องทำแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาทุกวัน เพื่อฝึกให้น้องมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านสติปัญญา และสมาธิในการฟัง  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในระดับปฐมวัย

การฝึกทำแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาทุกวัน หากเริ่มฝึกได้ก่อนก็มีความพร้อมมากกว่า หากน้องมีสมาธิในการทำแบบทดสอบได้นานขึ้น  ก็ควรเพิ่มจำนวนข้อให้เพิ่มขึ้น  ควรทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน  เป็นเกมแข่งขันในครอบครัว ผู้ปกครองสามารถช่วยน้องคิดได้ แต่อย่าคิดแทน  ควรกระตุ้นให้คิด   และให้น้องพยายามคิดเองให้ได้  หากน้องเลือกผิด ไม่ควรต่อว่าควรจะให้กำลังใจ และสอนให้เข้าใจจะดีกว่า

ในช่วงเริ่มต้นฝึกทำแบบทดสอบเตรียมความพร้อม เชาวน์ปัญญา ควรเลือกชุดที่เหมาะสมกับระดับอายุ เช่น เริ่มแรก ควรเลือกชุดแบบฝึกช่างสังเกต  แบบฝึกการแยกแยะแบ่งประเภท  แบบฝึกการจดจำ  แบบฝึกการคาดคะเน  แบบฝึกความรู้รอบตัว  และแบบฝึกสมาธิ  เป็นต้น  โดยตัวเลือกต้องไม่มากนัก เพื่อกระตุ้นการคิด และให้มีการเข้าใจ ในการเลือกคำตอบ สามารถพูดคุยกันได้ว่าจะต้องเลือกคำตอบอะไร แล้วทำไมต้องเลือกคำตอบนี้  ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ รักกันคิด และชอบทำแบบทดสอบ  เมื่อถึงเวลาที่น้องมีความพร้อม ก็จะได้สนใจที่จะทำแบบทดสอบที่มีความยากขึ้นอีกต่อไป

มีผู้ปกครองสอบถามหลายท่านสำหรับการเตรียมตัวน้องสอบ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ก็คือการเตรียมน้องให้มีความพร้อมนั่นเอง  โดย  สิง่ที่เป็นความพร้อมที่จะต้องมีสำหรับพื้นฐาน นั่นก็คือ สมาธินั่นเอง  สมาธิก็คือ การสนใจจดจ่อ ในสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น   คิดและทำ     เช่น ความพร้อมด้านการฟังนิทาน  ก็จะต้องมีสมาธิในการฟัง นิ่งฟัง รู้จักตั้งใจจดจำ เรื่องราวในนิทาน    เป็นต้น

 

 

 

Visitors: 106,146