การเลือกของเล่นเพื่อลูก

การเลือกของเล่น เพื่อลูกรัก  โดยมีองค์ประกอบหลัก ๆ ในการเลือก ดังนี้

1.ต้องมีความปลอดภัย ไม่มีอันตรายจากการสำผัส ไม่มีชิ้นส่วนที่หลุดหรือแตกหักง่าย และควรทำด้วยวัสดุที่มีความปลอดภัยต่อเด็ก

2.ประโยชน์ในการเล่น ของเล่นแต่ละชิ้นจะฝึกทักษะได้หลายอย่าง ให้ทั้งความสนุก รักการเล่น และดึงดูดให้เด็กสนใจเรียนรู้ค้นคว้า ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กคิด  และมีจินตนาการ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การคิดแก้ไขปัญหา  ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา กล้ามเนื้อมือและสายตา และควารมีความท้ายทายในการเล่น เล่นได้ ไม่ยากและง่ายจนเกินไป

3. ราคา ต้องเหมาะสมและคุ้มค่ากับโยชน์ที่ได้จากการเล่น  ของเล่น 1 ชิ้นควรมีประโยชน์หลากหลาย ฝึกทักษะหลายด้าน ๆ  โดยในวัยเด็ก นอกจากความสนุกเพลิดเพลินแล้ว ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น ก็ควรฝึกษะต่าง ๆ ด้วย  และเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป  ของเล่นนั้นควรเล่นได้หลายครั้ง

 การนำของเล่น เพื่อมาประกอบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  โดยจะต้องมีการคัดเลือกของเล่น ให้เหามะสมกับเนื้อหาที่จะสอน  โดยการเรียนรู้ จดจำและเข้าใจจะเกิดได้เด็กจะต้องลงมือเล่น  ของเล่นจะช่วยดึงดูดความสนใจ ทำให้อยากเรียน อยากรู้  ง่ายต่อการกระตุ้นให้เด็กคิดหาคำตอบ  ให้เด็กได้สนุก และคิดตามวัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละเรื่อง

ช่วงอายุแรกเกิด จนถึง หกขวบแรก  หรือเรียกว่าช่วงปฐมวัย เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  การเล่นและของเล่นจึงเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  ซึ่งเป็นการส่งเสริมที่สำคัญมากของการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และความต้องการของเด็กในวัยนี้ เด็กวัยนี้จะมีความสนุกสนานกับการเล่น ขณะที่เล่นได้ใช้อวัยวะต่าง ๆ สำรวจคุณสมบัติของสิ่งที่เล่น พร้อม ๆ ไปกับการรับรู้สิ่งที่เล่นผ่านอวัยวะรับสำผัส และสมองก็จะจดจำเป็นข้อมูลความคิดความเข้าใจต่อสิ่งที่เล่น

เด็ก ๆ จะค่อยซึมซับ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านของเล่นนั้นๆ โดยเมื่อเด็กได้ลงมือเล่นด้วยตนเอง และควรมีผู้คอยชี้แนะให้ข้อมูล และสอนให้รู้จักชื่อของสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว  จากเรื่อง ที่ง่าย ๆ ไปสู่เรื่องที่ยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ตามความสามารถและตามวัย

การเลือกของเล่นที่ดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของเด็ก  เป็นเรื่องที่ต้องสำคัญและต้องคำนึง เนื่องจากของเล่นเป็นตัวกลางให้เด็กเกิดการเรียนรู้  มีความกระตือรือร้น ของเล่นก็อาจจะไม่มีความหมาย หากไม่ได้รับการเอาใจใส่จากคนไกล้ชิด เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัย ให้คำแนะนำ ชี้แนะ และรวมทั้งเล่นกับเด็ก เมื่อเขาต้องการ

Visitors: 106,146